Sprekend Jojanneke
Disclaimer & Privacybeleid

Disclaimer & Privacybeleid

DISCLAIMER

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Jojanneke van Dongen | Sprekend Jojanneke uit voort. Jojanneke van Dongen | Sprekend Jojanneke aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en/of de websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien. Jojanneke van Dongen | Sprekend Jojanneke is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website noch voor de websites waar naar verwezen wordt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jojanneke van Dongen | Sprekend Jojanneke mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en / of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook. Het gebruikte beeldmateriaal op deze site is rechtmatig verkregen en exclusief voor deze website bestemd.

PRIVACYVERKLARING

Ceremoniespreker en trouwambtenaar Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is de functionaris gegevensbescherming van ‘Sprekend Jojanneke’.

Contactgegevens

Sprekend Jojanneke

www.sprekendjojanneke.nl

Binnenweg 1, 5531 GJ Bladel
Telefoon: +31620694697

E-mail: info@sprekendjojanneke.nl

PRIVACYPROTOCOL van de zelfstandig trouwambtenaar, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doel van dit protocol is duidelijkheid geven over de verkrijging, het gebruik, de bewaring en de vernietiging van persoonsgegevens van bruidsparen en hun getuigen. Waar gesproken wordt over huwelijksvoltrekking wordt ook partnerschapsregistratie of ceremoniële verbintenis bedoeld.

1. GEGEVENSVERWERVING

Persoonsgegevens en contactgegevens worden verkregen via het bruidspaar, de gemeente, of via een derde, met toestemming van het bruidspaar.

2. GEBRUIK VAN GEGEVENS

Om een huwelijk te kunnen voltrekken, zijn de persoonsgegevens van een bruidspaar voor verschillende doeleinden noodzakelijk:

A. Bij een wettelijk huwelijk is de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand hoofdelijk aansprakelijk. Om die reden is het belangrijk om de identiteit van bruidspaar en getuigen te kunnen vaststellen. Hiervoor is het controleren van een identiteitsbewijs voldoende en worden door Sprekend Jojanneke geen kopieën gemaakt, gevraagd of opgeslagen.

B. Om te kunnen corresponderen met het bruidspaar is het opslaan van emailadressen en telefoonnummers noodzakelijk. Na de huwelijksvoltrekking c.q. ceremonie, en nabespreking, worden deze contactgegevens vernietigd.

C. Word op verzoek van het bruidspaar ook contact gezocht met familie of vrienden? Dan worden deze gegevens na de voltrekking vernietigd of verwijderd.

D. De persoonlijke informatie van het bruidspaar wordt verwerkt in een speech. Deze speech wordt na de ceremonie vernietigd. De digitale versie wordt alleen geanonimiseerd opgeslagen. Derhalve worden persoonsgegevens verwijderd alvorens deze worden opgeslagen en aantekeningen worden vernietigd.

E. Als zelfstandig trouwambtenaar is het verplicht een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen zijn naam en adresgegevens nodig. Deze boekhouding dient voor de Belastingdienst vijf jaar te worden bewaard.

Volgens de AVG mogen geen gegevens worden opgeslagen die niet noodzakelijk zijn. Voor de voltrekking van het huwelijk zijn slechts naamgegevens noodzakelijk. Verdere persoonsgegevens staan op de akte vermeld, die via de gemeente wordt verkregen. Deze akte wordt opgeslagen in de registers van de burgerlijke stand. Wordt voor een ceremoniële verbintenis een certificaat gemaakt? Dan bepaalt het bruidspaar zelf welke gegevens zij hiervoor verstrekken. Deze gegevens worden direct na de ceremonie verwijderd.

3. BEWAREN VAN GEGEVENS

Uitsluitend gegevens die om wettelijke redenen dienen te worden bewaard, worden digitaal opgeslagen. Digitale bestanden kunnen op verschillende manieren worden benaderd. Hiervoor is een goede beveiliging van de computer, tablet en mobiele telefoon door middel van een virusscan en wachtwoordbeveiliging een vereiste. Dit betekent dat de virusscan altijd up-to-date dient te zijn en een wachtwoord regelmatig, minimaal jaarlijks, dient te worden gewijzigd.

4. VERNIETIGING VAN GEGEVENS

Gegevens op papier worden vernietigd zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is. Hiervoor wordt een papiervernietiger gebruikt. Documenten die digitaal verkregen zijn, worden gewist, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is. Dit houdt in dat zowel bestandsmappen als e-mails op de computer, tablet, telefoon of in de cloud zorgvuldig moeten worden gecontroleerd.

5. INFORMATIE, INZAGE EN CORRECTIE

Een bruidspaar heeft te allen tijde recht op informatie, inzage en correctie van de gegevens die door hen verstrekt zijn.

6. IN GEVAL VAN DATALEK

Indien gegevens onbevoegd in handen van derden zijn gekomen, zal direct bij het constateren hiervan melding worden gedaan aan de persoon of personen die dit betreft en bij de autoriteit persoonsgegevens.

7. WEBSITE

‘Sprekend Jojanneke’ neemt jouw gegevensbescherming serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heb je ondanks de zorgvuldigheid van ‘Sprekend Jojanneke’ toch het gevoel dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan direct contact met mij op met via: info@sprekendjojanneke.nl.

GOOGLE ANALYTICS

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.