Sprekend Jojanneke
Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

LIEFDE MAAKT BLIND. EN DAT IS ONTZETTEND MOOI! TOCH SLUIT JE VOOR DE WET MET ELKAAR EEN VERBINTENIS, EEN HUWELIJKSE VERBINTENIS. MET RECHTEN EN PLICHTEN VOOR ALLEBEI: HET RECHT OM VAN ELKAAR TE HOUDEN EN DE PLICHT OM MET ELKAAR TE BOUWEN.

HOE REGEL JE EEN RELATIE OOK ZAKELIJK GOED MET ELKAAR? DOOR HET VOOR DE TOEKOMST ZWART OP WIT TE ZETTEN. DAT DOE JE MET HUWELIJKSE VOORWAARDEN. HET IS EEN NADERE OVEREENKOMST TUSSEN TWEE GELIEFDEN. ALS KLEINE LETTERTJES KOMEN ZE ALS HET GOED IS NOOIT TER TAFEL. SOMS MOET JE ZE GEWOON HEBBEN. OOK SPREKEND JOJANNEKE HEEFT ‘HUWELIJKSE VOORWAARDEN’. HET MOET, HET IS DE WET. TOCH GELOOF IK MEER IN EEN ONDERLING GOED VERTROUWEN. EN VOOR DAT VERTROUWEN HOEF JE NIET VER TE TROUWEN. LEKKER DICHTBIJ, MET ‘JE’ EN ‘JIJ’. EN ALS JE WIL MET ‘GE’ EN ‘GIJ’.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPREKEND JOJANNEKE

Bij het boeken van ceremoniespreker & zelfstandig trouwambtenaar Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’, gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden:

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ceremoniespreker & zelfstandig trouwambtenaar Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Jojanneke van Dongen: de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van ‘Sprekend Jojanneke’, die zorgdraagt voor de (trouw)ceremonie;

• opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bevoegd natuurlijk persoon) die met Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’ een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;

• overeenkomst: elke aanbieding van Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’, aanvaard door opdrachtgever, dan wel elke opdracht verstrekt door opdrachtgever aan Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’ en door deze laatste aanvaard;

• diensten: in het kader van een overeenkomst tussen Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’ en opdrachtgever verrichte werkzaamheden door Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en ‘Sprekend Jojanneke’ komt tot stand na ontvangstbevestiging van de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door ‘Sprekend Jojanneke’ en door betaling van 50% van het totale bedrag van de overeenkomst (exclusief onkosten) door opdrachtgever. Na ontvangst van deze betaling legt ‘Sprekend Jojanneke’ de huwelijksdatum definitief vast in haar agenda.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’ zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt.

ARTIKEL 5. BETALINGSVOORWAARDEN

  1. De door ‘Sprekend Jojanneke’ gedane prijsopgave is inclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten. De kosten voor de eendaagse benoeming in een trouwgemeente zijn niet bij de prijsopgave inbegrepen. De kosten voor deze eendaagse benoeming betaalt opdrachtgever rechtstreeks aan de trouwgemeente. Na de totstandkoming van de overeenkomst, ontvangt opdrachtgever van ‘Sprekend Jojanneke’ een factuur. Binnen 14 dagen na de datum van overeenkomst dient de helft (50%) van het totaalbedrag door opdrachtgever betaald te zijn, op de door ‘Sprekend Jojanneke’ aangegeven bankrekening.
  2. Na ontvangst van deze aanbetaling reserveert ‘Sprekend Jojanneke’ de trouwdatum definitief in haar agenda. De resterende helft (50%) dient uiterlijk veertien dagen voor de huwelijksdatum aan ‘Sprekend Jojanneke’ voldaan te worden op de door haar aangewezen bankrekening. Opdrachtgever ontvangt daarvoor een factuur. Voor eventuele reis- en verblijfkosten ontvangt de opdrachtgever een separate factuur, zodra de hoogte hiervan inzichtelijk is. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
  3. Indien opdrachtgever een door ‘Sprekend Jojanneke’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Sprekend Jojanneke’ de vordering aan derden uit handen geeft is opdrachtgever aan ‘Sprekend Jojanneke’ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd.

ARTIKEL 6. OVERMACHT

Opdrachtgever kan geen schadevergoeding eisen, indien Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’ haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht, zoals ziekte, files, ongeval, staking, transportproblemen, omleidingen, calamiteiten, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal door ‘Sprekend Jojanneke’ uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met opdrachtgever.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’ is niet aansprakelijk voor enige schade, die voor opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’. In dit laatste geval zal de door ‘Sprekend Jojanneke’ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst (inclusief BTW) tussen ‘Sprekend Jojanneke’ en opdrachtgever.

ARTIKEL 8. KLACHTEN

  1. Klachten betreffende verrichte werkzaamheden door ‘Sprekend Jojanneke’ dienen door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na verrichting van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan opdrachtgever bekend is geworden. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omschreven.
  2. Klachten met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van ‘Sprekend Jojanneke’ dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk aan ‘Sprekend Jojanneke’ kenbaar te worden gemaakt, eveneens onder opgave van de redenen van de klacht. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van ‘Sprekend Jojanneke’ ontstaan, volledig voor rekening van opdrachtgever.

ARTKEL 9. ANNULERING

In geval van annulering van de opdracht door opdrachtgever brengt ‘Sprekend Jojanneke’ de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 30% van het totaalbedrag
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 60% van het totaalbedrag
  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

De annulering dient schriftelijk te worden gedaan, per aangetekende brief. Aantoonbaar zwaarwegende redenen kunnen pleiten voor gedeeltelijke of volledige kwijtschelding. Dit is ter beoordeling van Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’.

ARTIKEL 10. ONTBINDING

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst:

• wanneer de trouwlocatie wordt verplaatst en dit naar het oordeel van Jojanneke van Dongen van ‘Sprekend Jojanneke’ onevenredige reistijd tot gevolg heeft;

• ‘Sprekend Jojanneke’ geen volledige betaling van opdrachtgever heeft ontvangen. Dit ontslaat opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting, voortkomende uit de met ‘Sprekend Jojanneke’ gesloten overeenkomst;

• bij overlijden van de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van ‘Sprekend Jojanneke’

ARTIKEL 11. PRIVACY & GEHEIMHOUDING

‘Sprekend Jojanneke’ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. ‘Sprekend Jojanneke’ zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden met uitzondering van het bepaalde in artikel 12.

ARTIKEL 12. PORTRETRECHT

 ‘Sprekend Jojanneke’ mag foto’s gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend) haar website, blog, portfolio, social media en drukwerk.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN

Geschillen worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin ‘Sprekend Jojanneke’ haar zetel heeft. Voor overeenkomsten gesloten met ‘Sprekend Jojanneke’ is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 14. WIJZIGINGSVOORBEHOUD

‘Sprekend Jojanneke’ behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen of aan te vullen.